Kontakt: 513 105 201, 513 105 202 | sklep@faun.com.pl

Informacja RODO dla potencjalnych kontrahentów - WWW

Informacja RODO dla potencjalnych kontrahentów - WWW

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO,
 
uprzejmie informujemy, że:
 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w wiadomościach e-mail jest: ALP Grzegorz Piątkowski z/s w Zawierciu
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
1. w formie pisemnej na adres: 42 – 400 Zawiercie, ul. Kredytowa 8;
2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@faun.com.pl ;
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na przesłanie zapytanie oraz przedstawieniem oferty handlowej i warunków jej realizacji.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda przesyłającego.
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie albo podanie ich w sposób niepełny lub nieprawidłowy, spowoduje, że realizacja celu opisanego powyżej okaże się niemożliwa. 
4. Podane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celów opisanych w ust. 3 albo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w sposób identyczny jaki przewidziano dla wysłania zapytania ofertowego.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.